Polityka prywatności

Dbamy o Twoją prywatność

Niniejszym, w związku z rozpoczęciem obowiązywania od dnia 25 maja 2018 roku nowych unijnych przepisów – tzw. rozporządzenia RODO  informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w sposób szczegółowo wskazany poniżej.

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowskie Mieszkania Sp. Z O.O. Ul. Królewska 2/319, 30-045 Kraków.

  1. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

– w celu zawarcia umów (w tym w szczególności umów o wynajem, sprzedaży, świadczenie usług) w związku z zainteresowaniem naszą ofertą;

– w celu wykonania łączącej nas umowy (ewentualnie umów) na podstawie Pani/Pana zgody wyrażonej w związku z jej zawarciem, z uwagi na to, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (umów);

– w celach archiwalnych (tudzież dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania określonych faktów, co jest uzasadnionym interesem administratora danych;

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Panią/Panem umową (umowami) lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem, którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

– w celu oferowania Pani/Panu przez Krakowskie Mieszkania Sp. Z O.O. produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym doboru usług do potrzeb poszczególnych klientów przy pomocy tzw. profilowania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;

– w celu spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec urzędów skarbowych) – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy.

  1. Odbiorcy danych

Informujemy, iż odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą zostać niżej wskazane kategorie podmiotów:

a)    podwykonawcy, tj. podmioty, z których usług pomocy korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych, w tym:
– firmy hostingowe,
– firmy spedycyjne,
– firmy księgowe,
– kancelarie prawne.
b)    inni niezależni odbiorcy, tj. organy uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w tym w szczególności sądy i organy państwowe).

  1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Informujemy, iż nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywanie przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania:
1.    dane osobowe pozyskane celem zawarcia umowy będą przechowywane przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz kontaktował/a się Pani/Pan z Krakowskie Mieszkania Sp. Z O.O.  w sprawie jej zawarcia.
2.    dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem łączącej nas umowy (umów) będą przechowywane do momentu rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia;
3.    dane osobowe przetwarzane celem ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przechowywane będą do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu łączącej nas umowy (umów) lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
4.    podstawowe dane kontaktowe zostanę przechowywane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcie zgody na ich przetwarzanie (w przypadku, jeśli były przetwarzane w oparciu o zgodę osoby, której dotyczyły) lub do czasu, kiedy administrator danych ustali, że te się zdezaktualizowały;
5.    dane osobowe przetwarzane celem wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych przetwarza się do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

  1. Prawa osoby, której dane są przetwarzane:

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do:

a)    dostępu do jej danych osobowych, które są przetwarzane oraz otrzymania ich kopii,

b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.

c)    prawo do usunięcia danych:
Jeżeli Pani/Pana zdaniem brak jest podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli.

d)    ograniczenia przetwarzania danych:
Informujemy o możliwości zażądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pańskim zdaniem przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzane w sposób bezpodstawny; lub też jeżeli Pani/Pan nie chce, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony Pani/Pana roszczeń; lub na czas wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e)    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym w szczególności:
– sprzeciwu „marketingowego” – tj. prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z prawa sprzeciwu skutkować będzie zaniechaniem przetwarzania Pani/Pana celów w ww. celu,
– sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację – tj. prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w innym aniżeli marketing bezpośredni celu. Podstawą ww. sprzeciwu musi być Pani/Pana szczególna sytuacja. Po otrzymaniu Pani/Pana sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu, co do którego wyraził/a Pani/Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub też podstaw związanych z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami.

W celu skorzystania z prawa sprzeciwu prosimy o kontakt z Krakowskie Mieszkania Sp. Z O.O.

f)    prawo do przenoszenia danych:
Każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo otrzymać od administratora danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, dostarczone na podstawie wyrażonej przez nią zgody lub umowy. Prawo do przeniesienia danych osobowych obejmuje także możliwość zlecenia administratorowi danych przesłanie tychże danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane, na wypadek uznania, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, uprawniona jest do złożenia w tej sprawie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:
W każdej chwili może Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda. Jednocześnie zastrzegamy, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Wszelkie żądania związane z wykonywaniem praw osób fizycznych, których dane są przetwarzane należy kierować, po uprzedniej identyfikacji osoby, której dane dotyczą, na adres email: biuro.krakowskiemieszkania@gmail.com.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych uzyskanych bezpośrednio od osoby, której dane te dotyczą:

Podanie przez Panią/Pana danych było dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia i wykonania zawartej przez nas umowy (umów).